09 януари 2008

На 17-ти и 18-ти януари – ще има протести в София

На 17-ти и 18-ти януари – ще има протестна ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА в центъра на гр. София, организирана от
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

За мероприятията ще бъде внесено писмено Уведомление в Столична община, при ПЪЛНО съблюдаване на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” ЗАЯВЯВА, че организираните протести НЯМА да са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната; НЯМА да застрашават обществения ред в гр. София; НЯМА да застрашават народното здраве; НЯМА да нарушават правата и свободите на другите граждани.

Каним да вземат участие всички свободолюбиви българи.
Следващото съобщение ще е с посочени часове и място.
*********************
Извадка от ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ:
Чл. 3. На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин.
Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго правонарушение.
Чл. 12. (2) ... кметът може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната; 2. застрашават обществения ред в съответното населено място; 3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка; 4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В глава трета от Особената част на Наказателния кодекс се създава нов раздел VIII:
"Раздел VIII Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите
Чл. 174а. (1) Който с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, митингите и манифестациите, се наказва с лишаване от свобода до две години.

1 коментар:

Bla каза...

Извадката от Закона е недвусмислена, но всеки управляващ може да я изопачи.