30 юни 2008

Съдът защити свободното слово срещу полицейския произвол

РЕШЕНИЕ№ 7314
София, 17.06.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ ПУНЕВА и ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар Мариана Калчева
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от председателя ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
по адм. дело № 10381/2007.

Съдебното производство е по чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).Образувано по жалба на Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" гр. Монтана срещу мълчалив отказ на Министъра на вътрешните работи по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4533/20.09.2007 г. на МВР-София.Жалбоподателят поддържа, че предмет на жалбата е мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от задължения субект по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, който съставил два протокола за полицейско предупреждение на жалбоподателя, в качеството му на член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - единия на площад "Независимост" на 10.09.2007 г., подписан от него но не му бил връчен екземпляр, и втория - на 17.09.2007 г. на същия площад, от който също не му бил връчен екземпляр. Въпреки подаденото от него заявление за достъп до обществена информация с вх. № 4533/20.09.2007 г. министъра не отговорил с решение, съгласно ЗДОИ, поради което моли да бъде отменен мълчаливия му отказ.Ответната страна министерство на вътрешните работи оспорва жалбата като неоснователна, тъй като е изпратен искания писмен отговор на жалбоподателя.Върховният административен съд, ІІІ отделение в настоящия съдебен състав след преценка допустимостта и основателността на жалбата намира, че е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 149, ал. 1 АПК.От доказателствата по делото се установява, че процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ е започнала с писмено заявление подадено от жалбоподателя до министъра на вътрешните работи, с вх. № 4533/20.09.2007 г. В срока по чл. 28, ал. 1 ЗДОИ заявлението не е разгледано и не е постановено решение, съгласно чл. 28, ал. 2 ЗДОИ.Преценявайки основателността на жалбата от доказателствата по делото и становището на страните съдът намира, че административния орган е нарушил приложимия материален закон, в частност разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ като не се е произнесъл писмено по подаденото заявление за достъп до обществена информация.С оглед характера на обществените отношения, които урежда приложимия материален закон и при изричната разпоредба на чл. 28, ал. 2, чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ за формата и съдържанието на административното решение, както и за връчване на решението за отказ за предоставяне достъп до обществена информация е налице императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по чл. 3 от закона да се произнесат писменно по заявлението с решение.По изложените съображения е налице незаконосъобразност на административния отказ, който следва да се отмени и да се задължи административния орган да постанови писмено решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на исканата обществена информация и уведоми писмено заявителя за своето решение.Водим от горното и на основание чл. 41, ал. 1 ЗДОИ, Върховният административен съд - ІІІ отделение,

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на вътрешните работи по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4533/20.09.2007 г. на МВР-София, подадено от Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" гр. Монтана.
ВРЪЩА делото като преписка на министъра на вътрешните работи за произнасяне по подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация, при изпълнение на указанията по приложението на закона.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Веселина Кълова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Ваня Пунева /п/ Таня Куцарова

2 коментара:

Павел Антонов каза...

Поздравления, Петър и всички от асоциацията. Всяка малка стъпка в посока към прозрачност и достъп до информация е много важна за България.

Анонимен каза...

Hello. And Bye.