11 декември 2008

ИСКАНЕ ДО ПАРЛАМЕНТА В ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" се присъединява напълно към становището на експерти, граждански организации и парламентаристи, подписано на състоялия се дебат на 19-ти ноември 2008 г. в хотел Радисън САС.
Внесено е в Парламента от името на АСС, като е адресирано до председателя, зам. председателите/постоянни и на ротационен принцип, всички парламентарни групи, всички независими народни представители и комисиите: правна; по права на човека и вероизповедания; за децата,младежта и спорта. Цитираме внесения текст:

И С К А Н Е


ПРОТИВ приемането на чл. 13 от законопроекта за Семеен кодекс от парламента на Република България

Уважаеми Госпожи и Господа народни представители,
Ние, представителите на долуподписаните организации, Ви обръщаме внимание, че предложеният законопроект за Семеен кодекс има и добри идеи, но същевременно крие опасности и подводни камъни като „нововъдения институт” за фактическо съпружеско съжителство (ФСС).

Нашето мнение е, че ФСС не отговаря на актуалните условия в Република България и е против мнението на огромното мнозинство от български граждани, традициите и ценностите на българския народ и перспективите му за развитие, определени в Конституцията на Република България.

Поради това, настояваме чл. 13 от гласувания на първо четене законопроект за Семеен кодекс да отпадне със следните мотиви:

1. Въвеждането на института «фактическо съпружеско съжителство» ще узакони полигамията (многоженството), кръвосмешението, както и противоречи на законови медицински изисквания:

• Един мъж или жена може да сключи едновременно брак и да регистрира ФСС.

• Не съществува забрана за избягване на съжителство с родственици по права и съребрена линия.

• При ФСС отпадат изискванията за предварителен медицински преглед, гарантиращ живота и здравето на партньора и поколението.

2. Узаконяването на фактическите съпружески съжителства ще улесни узаконяването и на хомосексуалните съжителства.

• От дискусиите в публичното пространство е видно, че инициативата за чл. 13 от законопроекта за Семейния кодекс идва от хомосексуалното лоби.

• Това директно ще даде права на хомосексуалните двойки във фактическо съжителство да осиновяват деца.

3. Фактическото съпружеско съжителство е опит за „легално” заобикаляне на чл. 46, ал. 1 от Конституцията и я нарушава в две направления:

• В Конституцията на Република България ясно се казва в чл. 46. (1) „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена”.

• Според същия член от Конституцията „законен е само гражданският брак.”


4. Чрез фактическото съпружеско съжителство България се връща назад към примитивните форми на семейни отношения от полигамен вид.

5. Въвеждането на фактическите съпружески съжителства не гарантира, че децата ще бъдат припознати от бащата.

• Легализирането на ФСС не означава, че двойките заварени в това положение или бъдещите такива ще пожелаят да го сключат, което доказва, че този институт е ненужен, тъй като дублира гражданския брак. Не съществуват стимули за това бащата да поеме отговорността си за отглеждането и възпитанието на своите деца.

6. Въвеждането на „нова форма” на фактическо съпружеско съжителство в чл. 13 се обезсмисля с новите промени, касаещи брака:

• Възможността за регулиране на имуществените отношения (чрез законов режим на общност, на разделност и договорен режим) преди или по време на брака.

• Облекчените изисквания за сключване и разтрогване на брак, както и възможността за договаряне на имуществените въпроси, също обезмислят въвеждането на фактическите съжителства.


7. Въвеждането на фактическите съпружески съжителства нарушава правата на децата и родителите поради това, че:

• Не е регламентирана процедурата, по която могат да бъдат защитени правата на децата, докато при развод е ясно как се установяват родителските права.

• Не е изяснена процедурата, по която един партньор ще бъде уведомен, ако другият е решил да прекрати съжителството.

• Не са уредени имуществените отношения при прекратяване на ФСС.


8. Българският законодател не е задължен да въведе ФСС, понеже не съществува подобна директива от страна на ЕС.

Заключение:

Въвеждането на фактическите съпружески съжителства ще доведе до хаос в живота на семействата и децата. Когато правителството постави публичния си печат на одобрение върху фактическите съпружески съжителства, то отправя категорично послание към обществото, че бракът е ненужен и излишен. Налице са хиляди авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между съжителстващите се проявява в по-висока степен от насилието между брачните двойки, и в действителност повечето от тези двойки не наподобяват почти по нищо на семейство.

Призоваваме Ви да гласувате ПРОТИВ приемането на чл. 13 от Законопроекта за семеен кодекс, защото историческата отговорност за бъдещето на семейството и децата на България е Ваша.

10.12. 2008 г.
гр. София

С уважение:

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

Група граждански екологични организации

Няма коментари: